Дали “селектирање” е именка или глагол? Дали “селектираш податоци” или “обвиткуваш податоци со тагови”?

Изјава на проблемoт

Земете ги в предвид овие податоци:

Nikon D40

Овде направив “нешто” на податоците:

<camera>Nikon D40</camera>

Кој е предпочитан начин за изразување на тоа што го направив на податоците:

 1. Ги обележав податоците.
 2. Ги обвиткав податоците со тагови.
 3. Ги обвиткав податоците во почетен таг/завршен таг парови.
 4. Ги обвиткав податоците во селекција.
 5. Ги вградив податоците во селекција.
 6. Ги приложив податоците во селекција.
 7. Ги тагирав податоците.

Селекција е именка,Селектирањее глагол 

Во горенаведениот пример, применив селекција на податоците. “Селекција е именка. Селекција е применета во текстот (или друг изворен материјал) за да се укаже како треба да се раководи (пример форматирана, процесирана, анализирана). Еве ја селекцијата која беше применета на податоците: <camera> и </camera>

Во горенаведениот пример, направив нешто на податоците: ги обележав. “Селектирање” е глагол. “Селектирање” го идентификува процесот на давање селекција на текст.

Повторување: Селекција е именка. Селектирање е глагол.

Не е исправно да се користи селекција како глагол. Оттаму, следното не е точно: Ќе направам селекција на податоците.

Предпочитан израз?

Од горните избори, повеќето го предпочитаат првиот и последниот израз: Ги селектирав податоците, или ги тагирав податоците. Првиот има тенденција да биде повеќе употребувам од професионалци за селекција, додека вториот е повеќе употребуван како попопуларен, општоприфатен израз.

Признавање

Благодарение до следните личности за нивниот удел во овој документ:

 • Мајк Бренер
 • Лен Булард
 • Роџер Костело
 • Стив ДеРоуз
 • Грег Хант
 • Робер Коберг
 • Дебора АлејнеЛапрејре
 • Џим Мелтон
 • Марк Шеленбергер
 • Симон Сент Лаурент

Последна промена: 22 Ноември, 2015

http://www.xfront.com/is-markup-a-noun-or-verb/index.html

Log in with your credentials

Forgot your details?

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a Quick Quote
Get a Free Quote Now
Success! Your request has been submitted.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
Wait! We update this list regularly.
Subscribe to get notified when we add new shippers.
Don't worry, we hate spam too.
Get a new copy of this list each time it's updated.
(Don't worry, we hate spam too)
We'll Let You Know When We Update This List.
GET THE LATEST UPDATES
Wait a minute! Before you go, complete this form so we can let you know when this list is updated.
Don't worry, we hate spam too.
Success! We'll Let You Know When We Update This List.
Get Notified When This List Is Updated
Wait a minute! We update this list on a regular basis. Do you want to get notified as soon as changes are made?
* Don't worry, we hate spam too.
Form submitted, we'll let you know.